Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Diplomovaná všeobecná sestra - studium na VOŠ

Kód a název vzdělávacího programu:  53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra
Délka vzdělávacího programu: 3 roky
Vyučovací jazyk:  český
Forma vzdělávání:  denní
Dosažený stupeň vzdělání:  vyšší odborné
Způsob ukončení vzdělávání: absolutorium
Certifikace: vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa
Označení absolventa: diplomovaný specialista (DiS.)

1.1 Podmínky kvalifikačního vzdělávání

1. Vstupní podmínky

Podmínky k přijetí do vzdělávacího programu
1.1. Ke studiu může být přijat/a uchazeč/ka, který/á úspěšně ukončil/a středoškolské vzdělání maturitní zkouškou opravňující ke vstupu na vyšší odbornou  školu a splnil/a podmínky přijímacího řízení  vyšší odborné školy .

1.2. Jeho/její zdravotní stav splňuje zdravotní kritéria stanovená pro studium, které jsou v souladu s vyhláškou č. 224/2007 Sb. novelizovanou nařízením vlády č. 211/2010.

Podmínky zdravotní  způsobilosti uchazeče

Zdravotně způsobilými  pro studium oboru Diplomovaná všeobecná sestra nejsou uchazeči trpící zejména:

 • prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky)
 • prognosticky závažnými chronickými onemocněními kůže a spojivek včetně onemocnění alergických
 • prognosticky závažnými chronickými onemocněními dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických
 • přecitlivělostí na  alergizujíci látky používané při praktickém vyučování
 • prognosticky závažnými poruchami mechanizmu imunity
 • závažnými duševními nemocemi a poruchami chování

1.3. Cizinci mohou studovat ve studijním programu po splnění požadavků, které na ně právní předpisy České republiky a mezinárodní smlouvy kladou.

2. Průběžné podmínky

Povinnosti, které musí student/ka splnit v průběhu studia určují: vzdělávací program, učební plán a školní řád vyšší odborné školy.

3. Výstupní podmínky, ukončování studia

Způsob a podmínky kontroly studia a ukončení studia vymezují: vzdělávací program, učební plán a školní řád vyšší odborné školy.

3.1 Podmínkou uzavření studia je dosažení cílů studijního a vzdělávacího programu a splnění předepsaných studijních povinností do doby dané maximální možnou délkou studia.

3.2    Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje absolutoriem, které se skládá z:

3.2.1 obhajoby absolventské práce

3.2.2 teoretické zkoušky z předmětů:

 • ošetřovatelství (teorie ošetřovatelství, ošetřovatelský proces a potřeby člověka, multikulturní ošetřovatelství, výzkum v ošetřovatelství)
 • ošetřovatelství v klinických oborech
 • humanitní vědy (psychologie, pedagogika, etika v ošetřovatelství)

3.2.3. zkoušky z cizího jazyka

1.2 Možnosti uplatnění absolventa

Absolventi vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná setra jsou schopni se bez odborného dohledu a na základě indikace lékaře podílet na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péči. Připravovat pacienty, klienty k diagnostickým a léčebným postupům, na základě indikace lékaře je provádět nebo při nich asistovat, zajišťovat při těchto výkonech ošetřovatelskou péči.

Jsou připraveni:

 • podávat léčivé přípravky s výjimkou nitrožilních injekcí
 • Zavádět a udržovat kyslíkovou terapii
 • provádět screeningová a depistážní vyšetření, odebírat biologický materiál a orientačně
 • hodnotit, zda jsou výsledky fyziologické
 • provádět ošetření akutních a operačních ran, včetně drénů
 • provádět katetrizaci močového měchýře žen a dívek nad 10 let, pečovat o močové katétry pacientů všech věkových kategorií, včetně výplachu močového měchýře
 • provádět výměnu a ošetření tracheostomické kanyly
 • zavádět nasogastrickou a jejunální sondu pacientům při vědomí starším 10 let, pečovat o ně  - aplikovat výživu sondou, případně žaludečními nebo duodenálními stomiemi u pacientů všech věkových kategorií
 • provádět výplach žaludku u pacientů při vědomí starších 10 let.

Absolventi vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra jsou připraveni pod odborným dohledem lékaře:

 

 

 • aplikovat nitrožilně krevní deriváty
 • spolupracovat při zahájení aplikace transfúzních přípravků, ošetřovat pacienty / klienty v průběhu aplikace a při jejím ukončení.

 

Absolventi vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra jsou dále připraveni:

 • pracovat se zdravotnickou technikou, uplatňovat při práci s přístroji bezpečné pracovní postupy
 • podporovat v rámci ošetřovatelské péče zdraví jedinců, rodin a skupin, spolupracovat na realizaci programů zaměřených na zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva
 • podílet se na výzkumných šetřeních a sběru informací
 • dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 • dodržovat pracovněprávní předpisy a požadavky na výkon pracovních činností všeobecné sestry a jiných zdravotnických pracovníků
 • jednat v duchu etiky ošetřovatelské péče a s vědomím sociální, kulturní  i multikulturní a duchovní dimenze povolání
 • chápat význam zdraví pro jedince i společnost i podíl a roli pacienta, klienta a zdravotníka při upevňování zdraví
 • respektovat osobnost a důstojnost pacienta, klienta a jeho práva
 • poskytovat ošetřovatelskou péči pacientům, klientům z odlišného sociokulturního prostředí, jednat s vědomím jejich národnostních, náboženských, jazykových a jiných odlišností
 • usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, jednat hospodárně a ekologicky
 • chránit a upevňovat své zdraví, umět se vyrovnat s náročností povolání, čelit stresu a syndromu vyhoření
 • využívat efektivně pro svou práci a profesní růst různé zdroje informací, informační a komunikační technologie i znalost cizích jazyků
 • usilovat o zvyšování společenské a odborné prestiže povolání všeobecné sestry.

Absolventka vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra je oprávněna užívat označení odbornosti všeobecná sestra.
Absolvent vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra je oprávněn užívat označení odbornosti všeobecný ošetřovatel.

Je vyžadována zdravotní způsobilost dle zákona NV 211/2010 Sb,

Aktuality

Image

Slavnostní předání maturitních vysvědčení

13.6.2024

Rozloučili jsme se s letošními maturanty

Image

Odborná stáž žáků v Itálii

13.6.2024

Získáváme znalosti v zahraničí

Image

Informace platba adaptační kurz

12.6.2024

Platba adaptační kuŕz

Image

Závody na in line bruslích

30.5.2024

Máme stříbrnou medaili

Image

Kurz Podpora a rozvoj sebepéče klientů sociálních služeb

24.5.2024

Pod záštitou NROS Kurz podpora a rozvoj sebepéče klientů sociálních služeb

Kontakty

+420-312 243 123
Havířská 1141, 272 01 Kladno
svzs@svzskladno.cz