Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog

"Zahálka unaví víc než práce" (Vauvernarques)

VÝCHOVNÝ PORADCE

PhDr. Jiřina Hauznerová, SZŠ a VOŠZ Kladno, Havířská 1141
- přízemí, číslo dveří 10

e-mail: hauznerova@svzskladno.cz

Výchovné poradenství 2021 - 2022 - dokument viz ZDE.

Pro koho je určeno:

Výchovné poradenství je služba určená žákům, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům. Těžištěm práce výchovného poradce je pomoc při profesní orientaci studenta, prevence a řešení školních a výchovných problémů. Cílem je zdárný průběh studia a úspěšný osobnostní rozvoj žáka. Všechny získané informace jsou důvěrné a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Můžete využít i schránku důvěry nebo emailovou komunikaci s výchovným poradcem.

Hlavní oblasti činnosti výchovného poradce:

 Podpora žáků

 • seznámení žáků nových tříd s formami a způsobem studia na naší škole, pomoc při zvládání adaptačních obtíží při vstupu na střední školupomoc při upevňování studijních návyků a dovedností

 • pomoc při změně školy v průběhu studia

 • pomoc při studiu u žáků, kterým byla v minulosti diagnostikována specifická porucha učení

 • příprava žáků s SPU ke státní maturitní zkoušce, možnosti uzpůsobení zkoušky

 • pomoc při formulování odvolání v případě neúspěšnosti v přijímacím řízení anebo při maturitní zkoušce

 • pomoc při řešení osobních obtíží a problémů žáků (komunikace s učiteli, pozice ve třídě, prevence šikany aj.)

 • pomoc žákům – cizincům při adaptaci na studium

 • zjišťování příčin školního neúspěchu a pomoc v zlepšení studijních výsledků

 • péče o žáky talentované

 • pomoc žákům se změněnou pracovní schopností

 • individuální konzultace

Profesionální orientace

 • v prvních ročnících seznámení s formami a způsobem studia na naší škole

 • informace o možnostech pomaturitního studia a přípravných kurzech pro žáky maturitních tříd

 • informace o aktuálním a budoucím vývoji trhu práce

 • informace o uplatnění našich absolventů na trhu práce

 • pomoc při vyplňování přihlášek k přijímacímu řízení na VŠ, VOŠ (časopisy, noviny, webové stránky)

 • možnost účasti žáků maturitních ročníků na dnech otevřených dveří jednotlivých VŠ, VOŠ

 • informace o možnosti studia v zahraničí

 • informace o Evropské dobrovolné službě

Týmová spolupráce – výukové a výchovné problémy

 • spolupráce s třídními učiteli podle individuálních potřeb žáků

 • práce s podněty pedagogických pracovníků a vedení školy

 • práce ve výchovné komisi

 • zprostředkování komunikace mezi školou a rodinou

 • zajišťování spolupráce učitelů s jinými odborníky (PPP, psycholog, odborný lékař apod.)

 • spolupráce s výchovnými poradci ZŠ v Kladně a jeho okolí

Informačně - osvětová činnost

 • konzultační činnost jak pravidelná, tak dle aktuálních potřeb žáků a jejich právních zástupců

 • nástěnky, informační materiály

 • účast na Dnech otevřených dveří na naší škole

 • informace o studiu na naší škole na základních školách v okolí Kladna

 • prezentace naší školy na Burze škol v Kladně

Spolupráce se školním metodikem prevence

 • konzultace ohledně ohrožených studentů a zabezpečení kontaktu s rodinou

 • zajištění následné odborné pomoci

 • spolupráce při prevenci sociálně patologických jevů (alkohol, drogy, šikana, záškoláctví…)

 • spolupráce v rámci výchovné komise

Kdy se obrátit na výchovnou poradkyni:

nejčastější problémy:
- problémy ve škole (docházka, špatné známky, konflikty se spolužáky, neshody s učiteli …)
- osobní problémy (vztahy s rodiči, sourozenci, přáteli, nemoc, návykové látky …)
- volba povolání (výběr dalšího studia, zaměstnání, vyplňování přihlášek …)

podmínky jednání:
- přicházíte dobrovolně jako rovnocenní partneři
- vyslechnu vaše problémy a zaručuji mlčenlivost
- budu jednat ve vašem zájmu a s vaším souhlasem
- pomohu vám zajistit jednání s odborníky (psycholog, lékař, sociální pracovník …)
- problémy za vás nevyřeším, mohu pouze navrhnout možné způsoby řešení


Důležité kontakty:

Pedagogicko-psychologická poradna Kladno
Adresa: Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno
Telefon: 312661044        Fax: 312680222
Mobil: 733640082           E-mail: ppp.kladno@mybox.cz

- provádí šetření žáků s výchovnými a výukovými problémy
- diagnostikuje poruchy učení a chování

Kariérové poradenství - volba povolání
- prohlížejte www stránky jednotlivých škol
- navštěvujte Dny otevřených dveří, informujte se u bývalých spolužáků
- sledujte informace o školách a přijímacím řízení v denním tisku, letácích, na nástěnce VP


Užitečné internetové adresy:

www.NajdiVS.cz

 • server pro hledání VŠ

 • výběr VŠ

 • profily škol a oborů

 • pomoc s přípravou na přijímačky

 • sestavení osobnostního profilu pomocí dotazníku a vygenerování nejvhodnějšího oboru

www.tutor.cz

 • přehled kurzů a školení, možnosti pomaturitního studia, příprava na maturitu

www.infoabsolvent.cz – informační systém ISA o možnostech uplatnění absolventů na trhu - práce se 4 moduly:

 • Volba škol a oborů vzdělávání

 • Absolventi škol a trh práce

 • Průvodce volbou povolání

 • Problémy při studiu

www.careerjet.cz

 • vyhledávač zaměstnání

www.proskoly.cz

www.msmt.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.kampomaturite.cz

www.scio.cz

www.vysokeskoly.cz

www.neflakamse.cz

www.sokrates.cz


ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Mgr. Petra Mikešová, SZŠ a VOŠZ Kladno, Havířská 1141

 • 1. patro, číslo dveří 22
 • tel. 312 243 123 
 • e-mail: mikesova@svzskladno.cz

Konzultační hodiny: středa: 8:00 - 9:50, čtvrtek: 10:00 - 11:45

Školní metodik prevence vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou v oblasti rizikového chování, jako jsou projevy závislostního chování (toxikomanie, tabakismus, alkoholismus, netolismus), šikany a agresivity, kyberšikany, záškoláctví apod.


 

 

Dokument
Informovaný souhlas (docx)
Vydáno: 16.6.2021 18:57:14
Stáhnout
12.8 kB
Informovaný souhlas (pdf)
Vydáno: 16.6.2021 18:57:38
Stáhnout
406.2 kB
Informovaný souhlas - informace
Vydáno: 16.6.2021 19:05:10
Stáhnout
201.7 kB
Výchovné poradenství 2021 - 2022
Vydáno: 10.9.2021 08:39:11
Stáhnout
63.5 kB

Kontakty

+420-312 243 123
Havířská 1141, 272 01 Kladno
svzs@svzskladno.cz