Výběrová řízení
Informace o suplování
SVZS na Facebooku
Žákovská knížka - Bakaláři

Projekty

 

Projekt „Inovace VOV_zdravotnická oblast“

Naše škola se zapojila do řešení projektu MŠMT "Inovace VOV_zdravotnická oblast" CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008050 v klíčové aktivitě 6. Projekt je naplánován na tři roky a jeho cílem je zkvalitnění výuky odborných předmětů na VOŠ zdravotnických oborů.


Projekt „Odborná praxe a výuka na zdravotnické škole ve městě Fermo, Itálie“

Na jaře 2017 obdržela naše škola dotaci z Fondu hejtmanky Středočeského kraje za účelem realizace projektu „Odborná praxe a výuka na zdravotnické škole ve městě Fermo, Itálie“.

Výjezdu se ve dnech 2.- 11. 6. 2017 zúčastnilo 45 žáků třetích ročníků v doprovodu čtyř pedagogů. Projekt navázal na úspěšnou spolupráci s pedagogy a studenty University Politecnica delle Marche, která započala v roce 2016.

Během našeho pobytu v Itálii jsme navštívili řadu odborných pracovišť v regionu Fermo, absolvovali jsme teoretickou výuku na Universitě Politecnica delle Marche ve Fermu a praktickou výuku v místní nemocnici. V odpoledních hodinách jsme pořádali výlety po malebném okolí Ferma, navštívili jsme Anconu a Loreto.

Odborná stáž se velmi vydařila, poznali jsme nové lidi, nová místa, jiné způsoby výuky a přístupy v nemocnici. Mluvili jsme s řadou pacientů, ochutnali místní jídla a poznali jiné zvyky. Bylo by jistě velmi užitečné, aby podobnou stáž mohli absolvovat žáci každého třetího ročníku. 

Fotografie si můžete prohlédnout ve FOTOGALERII.


Projekt "Zachraň život, i ty můžeš pomoci"

CZ.1.07/1.1.32/02.0134

Materiály pro vyučující a žáky základních škol:

- pracovní listy pro učitele ZŠ

- metodické listy pro žáky ZŠ

Název dokumentu
Vydáno Stažení
Sponka Metodické listy pro žáky 13.2.2015 K otevření dokumentu je potřeba program ACROBAT READER
Sponka Pracovní listy pro učitele 13.2.2015 K otevření dokumentu je potřeba program WORD

Žáci SZŠ a VOŠZ Kladno na BTE promoci


Projekt Most k zaměstnání Bridge to Employment (dále jen BTE), kterého se zúčastnilo 13 žáků a žákyň Střední zdravotnické školy Kladno, dospěl po třech letech k závěru. V rámci projektu absolvovali žáci šestnáct zajímavých seminářů, navštívili prestižní zdravotnická zařízení, setkali se s úspěšnými profesionály, naučili se měkkým dovednostem a v neposlední řadě reprezentovali Českou republiku na mezinárodních setkáních v USA a Holandsku. 
15. dubna 2014 navštívil SZŠ a VOŠZ Kladno pan Michael Bzdak, přední manažer firmy Johnson and Johnson v USA a duchovní otec projektu BTE. Při prohlídce školy vedenou našimi žáky v angličtině ho zaujaly mimo jiné odborné učebny. 
Celý den vyvrcholil navečer slavnostní promocí, která se konala v aule UK v Praze. Promoce se spolu s paní ředitelkou RNDr. Danielou Tomsovou zúčastnili žáci se svými rodiči a také partneři celého úspěšného projektu, mj. zástupci americké ambasády a vrcholoví manažeři firmy Johnson and Johnson. 
Žáci, jejich rodiče i vedení školy hodnotí tento projekt jako velice prospěšný a obohacující. 

 
 
 
BTE promoce 1
BTE promoce 2
BTE promoce 3
BTE promoce 4
BTE promoce 5

Projekt "Zachraň život, i ty můžeš pomoci"

CZ.1.07/1.1.32/02.0134

Cílem projektu je v souladu s kurikulární reformou nabídnout školám, respektive žákům základních škol ucelený soubor vzdělávacích aktivit zaměřený na rozvoj klíčových kompetencí žáků, tématicky zaměřený na oblast poskytování první pomoci.

Tento projekt trvá 21 měsíců a obsahuje tyto aktivity: spolupráce s Územní záchrannou službou Středočeského kraje, Hasičským záchranným sborem první pomoci a Městskou policií Kladno, soutěž v první pomoci, akci První pomoc pro všechny, vzdělávací program pro žáky základních škol v oblasti první pomoci,  tvorbu metodických listů, studijních opor a e-learningu, činnost kroužku první pomoci, zřízení učebny první pomoci a kvalifikační přípravu vyučujících. Tímto projektem bude proškoleno 1250 žáků základních škol z Kladna o okolí formou zážitkové a projektové výuky.

 

Akce První pomoc pro všechny

Dne 19. června 2013 naše škola připravila již 10. ročník akce První pomoc pro všechny. Tato akce se konala na náměstí Starosty Pavla v Kladně. Mimo studentů naší školy se akce zúčastnili také studenti ze SZŠ Humenné ze Slovenska, žáci a studenti z dalších škol například ZŠ Vodárenské, 11. ZŠ, SOŠ a SOU Kladno Dubská, SHŠ Kladno, SŠS Stochov a mnoho dalších.

Účastníci měli možnost vyzkoušet si poskytování první pomoci a různých druhů masimulovaných zranění a dále si změřit svůj krevní tlak a tuk. Zranění demonstrovali účastnici kroužku první pomoci pod vedením instruktora Lukáše Lepiče, Dis.

Příchozí navíc měli možnost shlénout ukázku součinnosti městské policie s posádkou záchranné služby při napadení záchranářů. Velký zájem byl o vysunutou plošinu kladenských hasičů a prohlídku sanitky.

O tuto akci byl velký zájem a zúčastnilo se ji necelých 500 osob.

První pomoc pro všehcny se letos uskutečnila v rámci projektu s názvem Zachraň život, i ty můžeš pomoci. Díky tomuto projektu jsme mimojiné mohli zřídit učebnu, kde se poskytování první pomoci učí i žáci ze základních škol.

 

Soutěž v první pomoci

Jednou z klíčových aktivit projektu je soutěž v první pomoci, která se během projektu úskuteční dvakrát. Představuje inovativní způsob jak ověřit znalosti žáků a motivovat je. Akce se účastní žáci druhých ročníků SZŠ, kteří si ověří své znalosti a dovednosti, jež získali při výuce předmětu první pomoc. Soutěž je vyvrcholením celoroční práce studentů v tomto předmětu.

Letošní ročník se uskutečnil 6. června 2013 v důsledku nepříznivého počasí v budově školy. Na čtyřech stanovištích členové kroužku první pomoci demonstrovali různé situace, vyžadující poskytnutí první pomoci. Hlavním organizátorem této soutěže byl Lukáš Lepič, Dis. Studenti řešili neodkladné situace, vyzkoušeli si týmovou spolupráci a porovnávali výsledky se svými vrstevníky. V závěru celé akce byli ohodnoceni žáci, kteří získali nejvíce bodů. Byly to žákyně Diana Šafaříková, Lucie Králová a Hana Sítková.

 

Vzdělávací program pro žáky základních škol v oblasti první pomoci

Další klíčovou aktivitou tohoto projektu je vzdělávání žáků základních škol v poskytování první pomoci. Žáci ZŠ projdou inovativním školením první pomoci, kde budou využívat moderní pomůcky a způsoby vzdělávání pomocí e-learningu. Tento způsob předávání informací je řešen zážitkovou formou. Velký zájem o tento způsob vzdělávání projevila námi oslovených škol.

K dnešnímu dni bylo proškoleno celkem 7 skupin žáků ze ZŠ Vašatova a ZŠ Libušín. Průběh akce zajišťují členové kroužku první pomoci pod vedením Lukáše Lepiče, Dis. a odborných vyučujících.

 

 

Projekt "Peníze pro vzdělání"

Ve školním roce 2011/2012 ředitelka  úspěšně podala  projekt a získala finanční prostředky a získala finanční prostředky z OP VK ve výši 1 210 329,- Kč. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky v cizích jazycích bude probíhat formou individualizace výuky, posílením hodin ve čtvrtých ročnících. Projekt bude realizován po dobu dvou let, předpokládané datum ukončení 26. 8. 2014. Projekt obsahuje:

  1. individualizaci výuky cizích jazyků
  2. inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na škole
  3. jazykový kurz výuky cizích jazyků v zahraničí
  4. inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
  5. inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků střední školy
  6. praktické vyučování

Další projekt, který byl podán s názvem Zachraň život, byl schválen Krajským úřadem a nyní čekáme na vyjádření MŠMT.

Projekt „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno byla zapojena do projektu Středočeského kraje „Modernizace škol zřizovaných Středočeským krajem“, který byl financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Cílem projektu bylo zkvalitnění podmínek vzdělávání ve školách prostřednictvím jejich modernizace multimediální didaktickou technikou a využívání znalostí a dovedností učitelů, které získali dalším vzděláváním v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Do projektu bylo zapojeno 90 škol zřizovaných Středočeským krajem (54 středních škol a 36 základních škol), z nichž každá získala multimediální didaktickou techniku (interaktivní tabuli včetně ozvučení, počítač včetně softwaru, data-video projektor, digitální vizualizér, videorekordér) a  uzamykatelnou skříňkou na techniku do jedné „nepočítačové“ učebny.

V rámci projektu bylo proškoleno 1 072 osob v obsluze multimediální didaktické techniky a uspořádáno jednodenní setkání zástupců modernizovaných škol k výměně zkušeností s využíváním této techniky ve výuce.

Celkový rozpočet projektu činil 402 522 EUR, z toho 85 % (tj. 342 144 EUR) bylo pokryto grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a 15 %  (tj. 60 378 EUR) z povinné finanční spoluúčasti Středočeského kraje.

Projekt "Táhneme za jeden provaz"

Na SZŠ a VOŠZ Kladno právě probíhá čtyřměsíční intenzivní program primární prevence pro 1. – 3. ročník oboru Sociální činnost. Zaměřený na podporu koheze a kooperace tříd, navození pozitivních vztahů mezi studenty, profilování tříd v rámci školy, stanovení hodnot daných tříd. Podpora vztahu mezi třídním učitelem a třídou. Na realizaci projektu se podílí školní metodik prevence, třídní učitelé a Prevence ve škole o.s.

Projekt Táhneme za jeden provaz je financován z dotace poskytnuté Středočeským fondem sportu, volného času a primární prevence na rok 2012.

Název dokumentu
Vydáno Stažení
Sponka Minimální preventivní program 8.1.2013 K otevření dokumentu je potřeba program ACROBAT READER

 

Projekt Bridge To Employment (BTE)

Naše škole byla v r. 2010 vybrána společností Johnson&Johnson k účasti na projektu BTE (Most k zaměstnání). Projektu se účastní 13 studentů naší školy spolu s dalšími 19 studenty pražské a mladoboleslavské střední zdravotnické školy a to po dobu celkem 3 let. Cílem projektu je zvýšení zájmu mladých lidí o práci ve zdravotnictví a zvyšování jejich motivace k dalšímu studiu a rozvíjení znalostí a dovedností v této oblasti.

Ve školním roce 2011/12 jsme se zúčastnili několika zajímavých seminářů. Studenti se setkali s profesionály, kteří pracovali v zahraničních nemocnicích. Navštívili operační sál kardiochirurgie v Nemocnici Na Homolce. Nejzajímavější byla operace srdce přenášená naživo online z USA s možností klást operatérovi a zdravotnickému personálu otázky. Studenti jsou také vzděláváni v zdravotnické angličtině.

Školní rok 2012/13 začal opravdu úspěšně. Naše studentky Petra Tovarová a Lucie Ondráčková zvítězily v soutěži o účast na celosvětové konferenci ve Washingtonu D.C. USA, na které v září 2012 reprezentovaly český BTE.

Mezinárodní projekt Most k zaměstnání (Bridge To Emloyment - BTE), kterého se účastní 13 žáků a žákyň naší školy, vstupuje letos do svého závěrečného roku, který jsme zahájili obrovským úspěchem.  Žákyně čtvrtého ročníku oboru Zdravotnický asistent Tereza Aftanasová zvítězila v loňské části soutěže a 12. - 15. října 2013 reprezentovala českou sekci na celosvětovém setkání v holandském Leidenu. Navázala tak na loňskou úspěšnou účast našich studentek Petry Tovarové a Lucie Ondráčkové ve Washingtonu D.C. Tereza se seznámila s účastníky z USA, Holandska a Panamy a absolvovala i náročný pracovní program, ve kterém např. v angličtině prezentovala český BTE, viz foto.

V letošním školním roce nás opět čeká několik zajímavých seminářů, kterými se bude prolínat nosné téma "Boříme bariéry" zaměřené na hendikepy. Všichni se také těšíme na slavnostní graduační ceremoniál, který v březnu 2014 celý tříletý projekt zakončí.

Mgr. Markéta Schveinertová, koordinátorka projektu

Celosvětové setkání v Holandsku

Novinky

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno
Kladno, Havířská 1141, 27201.
Tel.: +420 312 243 123 | e-mail: svzs@svzskladno.cz